Govor

Božo Emeršič

Spoštovana gospa predsednica, poslanke in poslanci, minister, direktor direktorata, lepo pozdravljeni in hvala komisiji za povabilo na današnjo sejo in za priložnost, da imam povedati na pravkar slišane učinke(?) tudi moje mnenje.

Gre za legalistično videnje situacije, bolj kot namensko. In zato sem tudi pripravil argumente v osmih točkah, zakaj trdim, da trditve ministrstva ne držijo. To sem pripravil tudi pismeno in bi želel to dati predsednici, pa bi tudi želel, da se uvede na zapisnik, v kolikor pa predsednica to dopušča ali želi, imam tudi pripravljeno 17 kopij za vse člane komisije in da boste lahko sledili o tem, o čem bom malo poskušal povedati v nadaljevanju.

To je original za predsednico. To pa so kopije za člane.

Torej, jaz, Božo Emeršič, vezano na vabilo Mandatno-volilne komisije Državnega zbora glede predloga Vlade Republike Slovenije, od sedaj naprej bom imenoval to predlagatelj, za odpoklic s funkcije člana Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga v pojasnilo navajam: Ni sporno, da sem jaz ob imenovanju za člana Nadzornega sveta družbe Slovenski državni holding ali pa SDH izpolnjeval vse z zakonom predpisane pogoje za imenovanje na funkcijo člana Nadzornega sveta v skladu z 39. členom, ki ga je tudi prej minister parkrat omenil. Postopek imenovanje je bil izveden skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in temeljnimi pravili SDH in na transparenten način. Enako ugotavlja tudi predlagatelj ob razložitvi predloga za odpoklic. Prav tako v postopku ugotavljanja kršitev integritete po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije pri imenovanju za člana Nadzornega sveta SDH KPK ni ugotovila znakov kršitve integritete oziroma korupcije. V dopisu, v materialih tudi navajam dopise KPK-ja, na katere se sklicujem.

Iz navedenih razlogov se glede predloga Vlade RS tudi nimam zaradi česa zagovarjati, kot sem bil pozvan v vabilu na današnjo sejo Mandatno-volilne komisije, lahko pa glede predloga Vlade Republike Slovenije podam svoja pravna naziranja in utemeljitve. Lahko na tem mestu zagovarjam le ustavno zajamčeno pravico do dela in svobodnega opravljanja poklica iz razlogov, kot je to obrazloženo v nadaljevanju.

Torej, predlagatelj v obrazložitvi predloga za odpoklic ugotavlja, da sem podpisani ob imenovanju na funkcijo člana Nadzornega sveta izpolnjeval vse z zakonom podpisane pogoje. Pogoji za imenovanje za člana Nadzornega sveta SDH so poleg pogojev, ki so predpisani z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, taksativno navedeni v omenjenem 39. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Trdim, da te pogoje še vedno, tudi danes, izpolnjujem. Omejitev poslovanja članov Nadzornega sveta z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države, opozarjam na termin, gospodarska družba s kapitalsko naložbo države, ali z njo povezano družbo, ki je predpisana v 39. odstavku zakona, pa ni le zakonski predpisan pogoj za imenovanje na funkcijo člana Nadzornega sveta, ampak je v navedeni določbi dodatno predpisana posebna zakonska omejitev poslovanja, ki velja za izvoljene člane Nadzornega sveta SDH in velja ves čas trajanja mandata člana Nadzornega sveta SDH. Iz razloga, ker podpisnik še vedno izpolnjuje vse predpisane pogoje za imenovanje na funkcijo člana Nadzornega sveta SDH, kot jih odloča, tolikokrat omenjeni 39. člen Zakona o SDH, je v tem delu zmotna in pravno neutemeljena navedba predlagatelja, da je v obravnavanem primeru podan razlog za odpoklic mene, s funkcije člana Nadzornega sveta SDH.

Ne glede na zgoraj, na prej navedene materialno pravne opredelitve razloga za odpoklic s funkcije člana Nadzornega sveta SDH, pa je iz vsebine predloga Vlade Republike Slovenije lahko sklepati, da je razlog za odpoklic podpisnika s funkcije člana Nadzornega sveta SDH podan, ker sem podpisnik po imenovanju na funkcijo na člana Nadzornega sveta SDH, sklenil pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto člana uprave 2TDK d. o. o., kar naj bi bilo v nasprotju z določilom citiranega omenjenega 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki za člane Nadzornega sveta SDH predpisuje prepoved poslovnih razmerij z gospodarsko družbo, ponovno, opozarjam na ta termin, gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo.

Predlagatelj v obrazložitvi svoj predlog utemeljuje in se sklicuje tudi na poročilo KPK. V poročilu naj bi bilo po navedbah predlagatelj navedeno, da je strokovna komisija kandidata izločila iz postopka, ker je bil direktor družbe ELES, ki je skladno z SDH, kapitalska naložba države in tako dalje. Obrazložitev je med tem malo prej prebral tudi minister sam. Želim omeniti, da je takšna razlaga poročila KPK, kakor izhaja iz predloga Vlade Republike Slovenije, zmotna in zavajajoča. Poročilo KPK glede navedene situacije zgolj povzema dejansko stanje in stališče strokovne komisije SDH v enem od konkretnih primerih leta 2017 in ne podaja, torej, poročilo KPK-ja ne podaja razlage drugega odstavka 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu kot to zmotno navaja predlagatelj.

Iz navedenega poročila KPK izhaja ravno nasprotno. KPK je v navedenem poročilu o postopku izbora kandidata, ni ugotovil kršitev integritete oziroma korupcijo, je pa v postopku za izbor kandidata zaznal netransparentno, nekonsistentno in tvegano razlago in uporabo določbe drugega odstavka 39. člena ZSDH. Torej, po domače, ni bil sporen kandidat, sporen je bil postopek. Vse to tudi izhaja iz letnega poročila KPK za leto 2017, ki je javno dostopno na njihovih spletnih straneh in je to omenjeno na 37. strani tega letnega poročila.

Ker torej v tem poročilu KPK s strani KPK ni podana jasna uporaba in razlaga drugega odstavka 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, iz navedenega razloga odločitev o odpoklicu podpisnika s funkcije člana Nadzornega sveta SDH ne more temeljiti zgolj na navedenem poročilu KPK, kot to zmotno navaja predlagatelj v obrazložitvi predloga Vlade RS in je predlog Vlade Republike Slovenije v tem delu neutemeljen.

Sedaj pa gremo bolj na vsebinsko presojo. Bistveno za pravilno vsebinsko presojo razlogov za odpoklic podpisnika s funkcije člana Nadzornega sveta SDH v obravnavanem primeru, o katerem bo moral presojati Državni zbor, je, ali je deloma razmerje oziroma sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja družbe 2TDK d. o. o., vzpostavila tako imenovano, citiram: »poslovno razmerje« (Konec citata.), med podpisnikom in družbo 2TDK, ki bi v smislu določila drugega odstavka 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, predstavljala predpisano omejitev poslovanja članov Nadzornega sveta SDH in posledično razlog za odpoklic. Ni sporno, da je sklenitev pogodbe o zaposlitvi, predstavlja pravni posel v smislu določbe 14. člena Obligacijskega zakonika in da se glede sklepanja veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi, smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava Obligacijskega zakonika.

Navedeno pa ne utemeljuje trditve predlagatelja, da pravni posel sklenitve Pogodbe o zaposlitve vzpostavlja tako imenovano poslovno razmerje med delodajalcem in zaposlenim za katerega velja omejitev iz tega citiranega 39. člena. Namreč, 11. člen Zakona o delovnih razmerjih izrecno določa, da se s sklenitvijo Pogodbe o zaposlitvi vzpostavlja med pogodbenimi strankami delovno razmerje ne pa obligacijsko ali pa poslovno z drugimi besedami, če bi obligacijski zakon urejal delovna razmerja zakaj potem imamo Zakon o delovnih razmerjih?

Eno glede vzpostavitve delovnega razmerja med strankami Pogodbe o zaposlitvi določba tudi 73. člen Zakon o delovnih razmerjih, ki določa pravila glede sklepanje Pogodb o zaposlitvami s poslovodnimi osebami? Ker Zakon o delovnih razmerjih torej izrecno določa, da se s sklenitvijo Pogodbe o zaposlitvi med pogodbenimi strankami vzpostavlja delovno razmerje je zmotna ugotovitev predlagatelja, da v obravnavanem razmerju obstaja omejitev poslovanja člana nadzornega sveta SDH, zaradi vzpostavljenega poslovnega razmerja podpisnika z družbo 2TDK d. o. o., zato menim, da je predlog v tej točki neutemeljen.

Omejitev poslovanja članov nadzornega sveta SDH iz drugega odstavka 39. člena Zakona o SDH pa tudi ni absolutna. Skladno z določbo drugega odstavka 39. člena Zakon o Slovenskem državnem holdingu se je za poslovno razmerje citiram šteje vsak pravni posel razen poslov, katerih je član nadzornega sveta SDH odjemalec običajnih produktov in storitev družbe – pozor – katerih SDH ima ali opravlja naložbo po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu. Opozoril sem na del stavka, ki pravijo h katerem SDH in mali opravlja kapitalsko naložbo. Omejitev poslovanja izhaja iz 39. člena Zakon o Slovenskem državnem holdingu in se nanaša na poslovna razmerja med člani nadzornega sveta in gospodarskimi družbami, v katerih SDH ima ali opravlja kapitalsko naložbo. Pozor, to med drugim odreja tudi 4. točka 2. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki razlaga definicijo pojmov, ki so uporabljene v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ki točno definira pomena gospodarska družba s kapitalsko naložbo države. Kako ga definira? Označuje jo kot družbo, ki je v lasti SDH in družbo, ki je v lasti države in v upravljanju SDH, pika. Družba 2TDK d. o. o. ni ne prvo, ni v lasti SDH, ni ne drugo. SDH ne opravlja z družbo 2TDH d. o. o. Razlaga določbe 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu kot jo navaja predlagatelj, da se omejitev iz drugega odstavka lahko nanaša tudi na druge kapitalske družbe, ki niso v upravljanju SDH nima pravne podlage v določbah Zakon o Slovenskem državnem holdingu, nima pravne podlage in bi bila takšna sprejeta razlaga v nasprotju z določbo drugega odstavka 39. člena, katerega kršitev se mi očita. V tem smislu bi to lahko pomenilo absolutno prepoved poslovanja članov nadzornega sveta SDH, kar pa je v nasprotju z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predvsem pa podpisnik omejuje temeljno ustavno pravico do dela in do opravljanja poklica kot to določba 49. člen Ustave RS. Kot že navedeno takšna razlaga drugega odstavka 39. člena tudi ne izhaja iz poročila KPK, na katerega se sklicuje predlagatelj, ampak prej ravno nasprotno.

Ker družba 2TDK ni kapitalska družba v lasti ali opravljanje SDH 1 je v tem delu tudi zmotna trditev predlagatelja, da v obravnavanem primeru obstaja omejitev poslovanja člana nadzorna sveta SDH iz 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu in iz navedenega razloga predlog Vlade za odpoklic podpisnika ne utemeljen.

Uporaba določbe drugega odstavka 39. člena Zakon o Slovenskem državnem holdingu, da se omejitev lahko nanaša tudi na druge kapitalske naložbe pa je tudi v nasprotju z jezikovno in teološko oziroma namensko razlago navedene določbe. Ob uporabi jezikovne razlage določbe drugega odstavka 39. člena ni sporno, da se navedena določba izrecno in enoglasno navezuje le na poslovna razmerja med člani nadzornega sveta SDH in gospodarskimi družbami, v katerih SDH ima kapitalsko naložbo ali z njo upravlja. Navedeno določilo jezikovno povsem jasno opredeljuje, na katera poslovna razmerja med katerimi subjekti velja predpisana omejitev. Namenska razlaga navedene določbe pa temelji na namenu zakonodajalca, da prepreči tveganja konfliktov interesov specifičnih za poslovanje SDH in ne, da se z zakonom predpiše absolutna prepoved poslovanja članov nadzornega SDH z vsemi gospodarskimi subjekti v lasti ali solastništvu države in z njimi povezanimi subjekti. Naj tukaj dodam, da se potlej je sporen ne le Emeršič kot član nadzornega sveta SDH, ampak še marsikdo drug.

Zakonodajalec v primeru namena absolutne prepovedi poslovanja za člane nadzornega sveta SDH z vsemi gospodarskimi subjekti to v zakonu eksplicitno in določeno uredil in omejil in uredil za vse gospodarske subjekte in vse vrste pravnih razmerij tako pa določba drugega odstavka 29. člena določa tudi izjeme glede vrste poslovnega razmerja pod določenimi pogoji dopušča poslovanje članov nadzornega sveta z drugimi gospodarskimi subjekti, ki jih 39. člen torej na zajema.

Kot podpisnik še navajam, da je v obravnavanem primeru prepisovanje razlogov za odpoklic podpisnika s funkcije člana nadzornega sveta SDH pomembno upoštevati, da bi odločitev, da je v primeru, kadar član nadzornega sveta SDH sklene delovno razmerje v družbi, ki je kapitalska naložba države ni pa v upravljanje SDH podan razlog za odpoklic člana nadzornega sveta SDH neutemeljeno in prekomerno posegla v ustavno zajamčeno pravico podpisnika do dela in do upravljanja poklica. Takšna odločitev pa je arbitrarna in je glede na vse zgoraj navedene razloge lahko utemeljeno sklepate, da je takšna odločitev politična in ne utemelji na pravno utemeljenih argumentih.

Menim torej, da je obravnavani predlog Vlade RS v nasprotju z določilom drugega odstavka 39. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, v nasprotju z določilom 44. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, v nasprotju z 11. členom Zakona o delovnih razmerjem, 41. členom Zakona o gospodarskih družbah in 49. členom Ustave. Tako, da pristojni Mandatno-volilni komisiji Državnega zbora RS in Državnemu zboru RS predlagam, da se predlog predlagatelja za odpoklic podpisnika s funkcije člana nadzornega sveta SDH, zaradi neizpolnjevanja pogojev kot neutemeljen zavrne.

Skratka, v kolikor mi dovolite kratek povzetek in potem bom končal. Očita se mi neizpolnjevanje pogoja, da kot član nadzornega sveta SDH ne smem poslovati z gospodarsko družbo s kapitalsko udeležbo držav. Pri tem se pa enostavno ne izhaja, da je delovno razmerje, kar označeno za poslovno razmerje, kar sem prej elaboriral, da je napačna interpretacija pa četudi bi bila takšna interpretacija dopustna je dejstvo, da sam Zakon o SDH v 2. členu definira pojem in definira, da so kot takšna družba opredeljene zgolj družbe, kjer SDH ima solastniški delež ali pa s takim deležem upravlja. Družba 2TDK je namensko podjetje v lasti države za izgradnjo, vzdrževanje in eksploatacijo drugega tira železniške povezave Divača-Koper in pravno in praktično ni v lastništvu SDH niti SDH ne opravlja s to naložbo. Torej trditev, da se s tem kršijo določila o izpolnjevanju pogojev za člana je v tem delu napačna.

Kot je bilo danes že omenjeno sem se nadzornemu svetu SDH po imenovanju v DZ RS pridružil poleti 2020. Mojo izvolitev takrat je podprlo več poslancev koalicije ne vsi in več poslancev opozicije ne vsi tedanjega sklica parlamenta. Znatna večina poslancev z obeh straneh je prepoznala moja teoretična in strokovna znanja. Več kot 30 let dokazano uspešnega dela na poslovodstvih pozicijah v več mednarodnih podjetij ter strankarsko neopredeljenost in neodvisnost od politično interesnih skupin kot kvaliteto, ki lahko doda novo vrednost korporativnem upravljanju SDH na osnovi smernic, ki predpisujejo postopke in procese za upravljanje podjetij v lasti države v neodvisnosti od vsakodnevnih vplivov politike.

Ugotavljam, da sem kot prvi ravno jaz tisti član nadzornega sveta SDH, ki nimam neke izdatne politične podpore in interesnega ozadja nekega bloka izpostavljen temu kot sem prej obširno obrazložil pravno zelo nerodnemu, če že ne debitantskemu predlogu odpoklica. Odločno torej zavračam argumentacijo odpoklica. V kolikor bi se mi očitalo, da se zavzemam za vrednoto, da je potrebno v tej družbi nekaj najprej ustvariti, da potem lahko to tudi delimo po načelih solidarnosti za blagostanje vseh, potem bi tak očitek tudi sprejel. To vrednoto kot zaveden Slovenec najverjetneje imam po materi Prekmurki in očetu Haložanu. No, ampak če bi bil to očitek mojemu delu v Nadzornem svetu SDH, bi najbrž že prej tudi sam odstopil. Poštenje in odgovornost do sebe in do družbe je vodilo, za katerega upam, da bo vodilo tudi odločevalce pri odločanju o tem predlogu odpoklica, tako kot ga upoštevam jaz pri svojem delu.

Morda sem bil malo daljši. Zahvaljujem se predsednici in vsem ostalim za pozornost. Seveda pa bom z veseljem odgovoril na katerokoli vprašanje, ki mi ga boste zastavili. Hvala.