Govor

Klemen Boštjančič

Hvala lepa. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci.

Ja, Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da mag. Božo Emeršič in dr. Leon Cizelj ne izpolnjujeta pogoja za člana Nadzornega sveta SDH. Kot ste povedali, mag. Božo Emeršič pogoje iz 2. odstavka 39. člena ZSDH, dr. Leon Cizelj pa pogoje iz 4. alineje 1. odstavka 39. člena ZSDH, in zato Državnemu zboru predlaga, da ju skladno s 1. alinejo 44. člena ZSDH odpokliče.

Spet, kot ste povedali, mag. Božo Emeršič je ob imenovanju za člana Nadzornega sveta SDH izpolnjeval vse predpisane pogoje, trenutek neizpolnjevanja pa je nastopil z njegovim imenovanjem za direktorja družbe 2TDK, to je 22. aprila 2021. Iz poročila Komisije za preprečevanje korupcije iz dne 14. 4. 2017, ki ga je prejel tudi Državni zbor, je jasno razvidna uporaba in razlaga 2. odstavka 39. člena ZSDH 1. V poročilu KPK je navedeno, da je strokovna komisija kandidata iz postopka izbora izločila, ker je direktor družbe, ki je skladno z zakonom kapitalska naložba države, s katero SDH sicer ne upravlja, vendar pa zakon v 2. odstavku 39. člena določa, da člani Nadzornega sveta SDH ne smejo biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v katerih je član Nadzornega sveta SDH odjemalec običajnih produktov in storitev te družbe. Glede opredelitve termina pravni posel je strokovna komisija uporabila določbe in razlago obligacijskega zakonika, ki med pravne posle šteje tudi pogodbo o zaposlitvi, pogodbe o poslovodenju in pogodbe o svetovanju. Zakon o SDH podrobneje ne ureja vprašanja, kaj je pravni posel, zato se uporabljajo določbe iz razlage obligacijskega zakonika, ki v 14. členu določa, navajam: »Določbe tega zakonika, ki se nanašajo na pogodbe, se smiselno uporabijo tudi za druge pravne posle.« Konec navedbe.

Iz razlage tega člena tako izhaja, da so pogodbe dvostranski zavezovalni pravni posli, glede na to omejitev iz Zakona o SDH velja ne glede na to, ali bi imel član Nadzornega sveta SDH z relevantno družbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovodenju, pogodbo o svetovanju ali katero koli drugo pogodbo, ki se ne nanaša na uporabo običajnih produktov in storitev. Glede na to, da je 2TDK kapitalska naložba države, mag. Božo Emeršič kot direktor 2TDK ne izpolnjuje pogoja za člana Nadzornega sveta SDH, kot rečeno, iz 2. odstavka 39. člena Zakona o SDH.

Dr. Leon Cizelj je pa, spet, kot že povedano, že v času imenovanja ni izpolnjeval pogoja iz 4. alineje 1. odstavka 39. člena ZSDH-1, ki določa, da mora imeti član Nadzornega sveta SDH najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj. Navajam: »Iz vodenja in upravljanja gospodarskih družb in dosega pri svojem delu dobre, primerljive rezultate.« V predlogu Vlade za njegovo imenovanje z dne 15. 7. 2021 je glede njegovih delovnih izkušenj navedeno, navajam: »Bil je predsednik Upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke ter podpredsednik nadzornih svetov družb Gen energija, d. o. o., in Eles, d. o. o. Ima tudi bogate izkušnje iz vodenja v mednarodnem okolju, saj je bil predsednik Upravnega odbora Evropske mreže za jedrsko izobraževanje. Združil je več kot 50 evropskih univerz in glavne jedrske deležnike, tudi industrijo. Predsednik evropskega združenja za atomsko energijo, član upravnega odbora evropske platforme za trajnostno jedrsko energijo ter predsednik sekcije za jedrsko inženirstvo pri ameriški zvezi strojnih inženirjev.« Konec navedka.

Torej, iz njegovega življenjepisa, ki je bil priložen k predlogu Vlade, izhaja, da je bil podpredsednik nadzornih svetov Gen energija, d. o. o., v obdobju 2012-2013 in Eles, d. o. o., v obdobju 2006-2008. Iz letnega poročila Gen energija za leto 2013 je razvidno, da je bil dr. Leon Cizelj član Nadzornega sveta od 29. 11. 2012 do 19. 8. 2013, torej osem mesecev in pol. Iz letnega poročila Elesa za leto 2008 pa je razvidno, da je bil dr. Leon Cizelj član Nadzornega sveta od 12. 1. 2006 do 4. 12. 2008, torej dve leti in deset mesecev. Skupno ima torej dr. Leon Cizelj le tri leta in pol ustreznih delovnih izkušenj, vse ostale izkušnje niso bile pridobljene v gospodarskih družbah, kar je zahteva 4. alineje 1. odstavka 39. člena ZSDH.

V skladu z navedenim Vlada predlaga Državnemu zboru, da zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev iz Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga odpokliče mag. Boža Emeršiča in dr. Leona Cizlja.

Hvala.