Govor

Lepo dobro jutro želim vsem prisotnim. Pričenjam 4. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Obveščam vas, da je s seje zadržan kolega Ferenc Horvŕth, imamo pa tudi kar nekaj nadomeščanj. In sicer, Dušan Stojanovič nadomešča Mojco Šetinc Pašek, Rastislav Vrečko nadomešča Almo Intihar, Tereza Novak nadomešča Boruta Sajovica, Tomaž Lisec nadomešča Anjo Bah Žibert in mag. Janez Žakelj Janeza Ciglerja Kralja.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red. 1. točka: dodelitev službenih stanovanj stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem. 2. točka: predlog za razrešitev predsednice in imenovanje predsednika Sveta Agencije za energijo. 3. predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. In 4. točka: predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je dnevni red seje takšen, kot ste ga s sklicem tudi prejeli. Ker pa smo prejeli prošnjo ministra za finance, ki je prosil za zamenjavo vrstnega reda, zato da bo lahko prisoten pri točki, ki se tiče Ministrstva za finance, predlagam, da spremenimo vrstni red obravnave posameznih točk, in sicer tako, da 4. točko dnevnega reda, torej predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, obravnavamo kot 1. točko.

V skladu s 1. odstavkom 65. člena Poslovnika zato dajem na glasovanje predlog spremembe vrstnega reda obravnave točk današnje seje. Kot sem rekla, da 4. točko obravnavamo kot 1. Sklep ne bo sprejet, če mu bo nasprotovala tretjina navzočih članov Mandatno-volilne komisije. Glasujemo. Za je glasovalo 11, nihče proti.

(Za je glasovalo 11.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli v varovani predal v sistemu UDI, ker vsebuje osebne podatke. V kolikor jih nameravate navajati oziroma če želite v zvezi z njimi sprožati kakršna koli vprašanja, pa vas prosim, da me na to opozorite, da bom potem skladno s 101. členom Poslovnika sejo zaprla za javnost.

Prehajamo torej na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA ODPOKLIC ČLANOV NADZORNEGA SVETA SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada.

Gradivo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora, 21. junija pa ste prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe v zvezi s samim postopkom odpoklica. K tej točki sem vabila ministra za finance, gospoda Klemna Boštjančiča, ki ga prav lepo pozdravljam. Na sejo pa sem s sklicem seje po pošti, nato pa še dodatno, na elektronski naslov, vabila tudi mag. Boža Emeršiča in dr. Leona Cizlja. Pozdravljam tudi gospoda Cizlja.

Aha, gospod Emeršič, lepo pozdravljeni, tako, potem smo vsi.

Torej, Vlada je na podlagi 44. člena Zakona o SDH Državnemu zboru predlagala odpoklic dveh članov, ker je ugotovila, da ne izpolnjujeta pogojev za imenovanje. In sicer mag. Boža Emeršiča, ki ga je Državni zbor imenoval namesto člana 14. julija 2020, in dr. Leona Cizlja, ki ga je Državni zbor imenoval namesto člana 22. septembra 2021. Vlada v predlogu navaja, da mag. Božo Emeršič ne izpolnjuje pogoja iz 2. odstavka 39. člena zakona, po katerem član Nadzornega sveta SDH ne sme biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo, s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo. Navedene okoliščine naj bi pri njem nastopile 22. aprila 2021, ko je nastopil položaj direktorja 2TDK, družbe za razvoj projekta, d. o. o.

Dr. Leon Cizelj pa naj že v času imenovanja ne bi izpolnjeval pogoja iz 4. alineje 1. odstavka 39. člena zakona, ki določa, da mora imeti član Nadzornega sveta SDH najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj iz vodenja ali upravljanja gospodarskih družb.

Najprej dajem besedo ministru za finance, izvolite.