Govor

Vse člane komisije, vabljene, nadomestne člane ter vse ostale prisotne lepo pozdravljam!

Začenjam 1. nujno sejo Komisije za poslovnik Državnega zbora.

Moram vas obvestiti, da je zadržan in se seje ne more udeležiti Aleksander Reberšek. Na seji kot nadomestni člani komisije s pooblastili sodelujejo: mag. Karmen Furman nadomešča Andrej Hoivik, dr. Mateja Tašner Vatovca nadomešča Nataša Sukič, mag. Urško Klakočar Zupančič nadomešča mag. Alma Intihar in Janija Prednika nadomešča Damijan Zrim.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA PRIDOBITEV MNENJA KOMISIJE ZA POSLOVNIK IN ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE O SKLEPU O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA IN DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.

K tej točki so bili vabljeni: Jelka Godec, predlagateljica, vodja Poslanske skupine SDS, mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, mag. Meira Hot, podpredsednica Državnega zbora ter Nataša Sukič, podpredsednica Državnega zbora, ki se bo udeležila kot nadomestna članica komisije.

Kot gradivo ste k tej točki prejeli predlog Poslanske skupine SDS, ki ga je dne 27. 5. 2022 odstopila predsednica Državnega zbora in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem.

Preden bom dal besedo predlagatelju za uvodno obrazložitev, bi glede na to, da je danes prva seja Komisije za poslovnik v novem mandatu, najprej povedal, da je Komisija za poslovnik na podlagi 37. člena Poslovnika Državnega zbora pristojna za obravnavo predloga Poslovnika Državnega zbora ter njegovih sprememb in dopolnitev, spremljanje uresničevanja Poslovnika Državnega zbora, razlago Poslovnika Državnega zbora, obravnavo pobude za spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, na pobudo poslancev ali delovnih teles komisija daje mnenje o skladnosti drugih aktov Državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki urejajo vprašanja organizacije in dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles s poslovnikom.

Torej, besedo dajem predstavniku predlagateljev oziroma predlagateljice gospodu Tomažu Liscu za dopolnilno obrazložitev. Izvolite.