Govor

Hvala lepa.

Sedaj pa dajem besedo Andreju Hoiviku.