Govor

Josip Lukenda

Hvala za besedo.

Svet za pravosodje in notranje zadeve namerava na junijske zasedanju pooblastiti Evropsko komisijo, da se pogaja v imenu EU za novo Konvencijo o sodni prodaji UNCITRAL, in sicer na Konferenci UNCITRAL, ki bo potekala med 27. junijem in 15. julijem 2022.

Pogajanja v okviru Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo glede osnutka Konvencije o sodni prodaji ladij, se namreč vodijo v okviru delovne skupine 6, ter nadalje Konference UNCITRAL.

Osnutek Konvencije predpostavlja, da pride do sodne prodaje ladje zaradi poplačila dolgov. Predvideva, da bi se v primeru sodne prodaje ladje brez bremen lahko nakup, če bo predlog izstavilo potrdilo, da je prišlo do sodne prodaje ladje, in sicer takšne, da je odslej ladja brez starih breme. Takšno potrdilo bi bilo dokaz v pogodbenicah in bi zmanjšala pravno negotovost, omogočilo zvišanje prodajnih cen ter posledično tudi boljše poplačilo upnikov.

Skoraj zanesljivo bo besedilo sprejeto na zasedanju Konference UNCITRAL julija 2022, nato pa še na Generalni skupščini OZN v jeseni 2022.

Konvencija bo nato ponujena v podpis in ratifikacijo. Besedilo vsebuje tudi REIO klavzulo, kar pomeni, da bi h Konvenciji lahko pristopila tudi Evropska unija. H Konvenciji pa bo lahko pristopila tudi vsaka članica le, če bo pristopila h Konvenciji EU in določena država članica, bo Konvencija potem veljala tudi v tej državi članici.

Obravnavani mandat za pogajanja je torej namenjen zaključnim pogajanjem v času junijske oziroma julijske Konference UNCITRAL. Pripravljene so smernice, kjer je opredeljeno, za kaj naj si Evropska komisija prizadeva.

Želimo doseči, da bi bila vsem upnikom zagotovljena boljša procesna jamstva, kot po dosedanjem osnutku, ter da se pravico do obrambe zagotavlja vsem strankam. Nadalje želimo doseči vključitev izključitvene klavzule, ki bi omogočila uporabo nekaterih pravnih aktov EU v razmerju med državami članicami EU, ko bi te uporabljale Konvencijo o sodni prodaji ladje.

Menimo, da bo Konvencija o sodni prodaji ladje koristna. Glede na obstoječo delno pristojnost Evropske unije podpiram Predlog sklepa Sveta, s katerim se pooblasti Evropsko komisijo, da se pogaja o Konvenciji na prihodni Konferenci UNCITRAL in smernice za ta pogajanja.

Hvala.