Govor

Spoštovani kolegice in kolegi!

V Gibanju Svoboda smo v programska izhodišča zapisali, da si želimo državo, bogato v svoji raznolikosti, in kjer bo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin prebivalcev absolutno. Želimo Slovenijo, ki je svobodna, poštena, pravična, hkrati pa napredna, dinamična, razvojno usmerjena, konkurenčna ter gospodarsko razvita. Poseben poudarek smo namenili slogi med ljudmi, generacijami, odprtosti in zmernosti ter zavračanju ekstremizmov in polarizacije državljanov. Zapisali smo tudi, da bomo ustvarili pogoje za vzdržen gospodarsko-socialni model, ki bo odporen na vplive finančnih, energetskih, prehranskih ter vojnih kriz, ki bo blažil stiske ljudi in bo pripravljen na razvojne izzive. Ustavili bomo zadolževanje države, namenjeno financiranju politično všečnih ukrepov zgolj določenih skupin, javna sredstva pa bomo namenili krepitvi gospodarskega potenciala ter izgradnji javne infrastrukture, ki bo omogočala razvojni zagon in s tem družbeno blaginjo za vse prebivalce. Državo moramo nujno pripraviti na podnebne spremembe ter tozadevno sprejeti učinkovite in pravične ukrepe za zelen energetski prehod. Za to smo dobili mandat. Program, temelječ na teh izhodiščih, so volivke in volivci na aprilskih volitvah večinsko izbrali, kot tistih, ki naj bo vodilo razvoja države v prihodnje.

Zakon o Vladi, ki ga danes obravnavamo, je korak k udejanjanju želenega modela upravljanja države. Kolegica Vonta je v predstavitvi zakona orisala glavne cilje in vsebine zakona, sama pa bom natančneje pojasnila naloge, ki jih bo opravljala ena od novih ministerstev, ker je namreč iz razprave na odboru bilo razbrati, da nekateri poslanci ne razumejo ali nočejo razumeti nalog in ciljev Ministrstva za solidarno prihodnost.

Ministrstvo bo izvajalo naloge na področju dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike, socialnega podjetništva, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije. V okviru svojega delovanja bo skrbelo za pripravo sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe in podpore pri njihovi implementaciji, za strateško načrtovanje, spremljanje in nadzor sistema kakovosti na tem področju, za vzpostavitev spremljanja in nadzor sistema notranjih in zunanjih kontrol izvajalcev, spremljanje stanja in razvoja ter pripravo rešitev na področju stanovanj, nepremičninskega posredovanja in poslovnih stavb. Gre za strateško pomembne in nujne dejanske spremembe za ureditev razmer na tem področju tako za mlade, starostnike in najranljivejše skupine državljanov. Novoustanovoljeno ministrstvo bo skrbelo tudi za izboljšanje ureditve področja socialnega podjetništva, zadružništva, vzpostavitev regulatornega okvira za udeležbo delavcev v lastništvu podjetij ter promocijo in spodbujanje vseh oblik ekonomske demokracije. Izvajalo bo strokovne naloge na področjih socialne ekonomije ter sodelovanja pri pripravi zakonskih podlag, strategij in ukrepov na teh področjih. Na področju socialnega podjetništva bo ministrstvo spremljalo delovanje in razvoj socialnih podjetij, vodilo evidenco ter izvajalo javne razpise za spodbujanje delovanja in razvoja.

Za izvajanje vseh navedenih nalog bodo ministrstvo prevzele obstoječe organizacijske enote ministrstev, ki trenutno pokrivajo ta področja, ter sredstva za delovanje teh področij. Govorim torej o reorganizaciji.

Na včerajšnjem odboru smo poslušali dolga in žaljiva razpredanja, ki v teh kriznih časih novi vladi jemljejo dragocen čas za delo, o neizkušenosti, nestrokovnosti, napakah, škodovanju nove vlade. Ne bom izgubljala besed z vrednotenjem teh brezplodnih podcenjevanj, pač pa ponovno opominjam na rezultate letošnjih volitev. Volivke in volivci so odločili, in to s prepričljivo večino, da smer, v katero nas vodijo samopoimenovani izkušeni politiki zadnji dve leti, ni prava. Odločili so se, da so potrebne v tem zboru nove ideje, nova energija in predvsem nov način dela in ravnanj, ki bo produktiven ne pa medsebojno izključujoč ter žaljiv.

Spoštovani kolegice in kolegi, v 30-letni tradiciji slovenskega parlamentarizma je vsaka koalicija, ki so ji volivci in volivke zaupali vodenje države, pripravila takšno organizacijsko strukturo izvršne veje oblasti, ki bo kar najbolj učinkovito zagotavljala izvrševanje vizij in nalog, ki so dobile na volitvah največ podpore.

Novela Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki jo danes obravnavamo, uresničuje to željo volivk in volivcev.

V poslanski supini Svoboda bomo zato novelo zakona podprli. Hvala.