Govor

Mateja Ribič

Hvala za besedo predsedujoči. Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci.

Predlog zakona o spremembi Zakona o urejanju trga dela je pripravljen s strani Skupine poslank in poslancev stranke Levice, s prvopodpisanim Mihom Kordišem.

Vlada Republike Slovenije je po prejemu Predloga zakona preučila navedbe, navedbe in utemeljitve predlagatelja zakona, ter ocenila, da predlog ni ustrezno pripravljen in utemeljen, zaradi česar ga ni podprla.

Predlog zakona je izenačeval višino urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev z višino urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov v neto znesku, in sicer na način, da se urna postavka določi v višini 7,16 evra bruto. Hkrati je predlagal tudi zvišanje letne višine dohodka za opravljeno začasno in občasno delo na 10 tisoč 735 evrov bruto.

Vlada Republike Slovenije je že v svojem mnenju z dne 8. 3. 2022 izpostavila, da izenačitev višine urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev z višino urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov načeloma podpira, vendar ne na način, kot je določen v Predlogu zakona, ki je predvideval izenačitev na neto ravni, ampak podpira izenačitev na bruto ravni.

Zaradi različne davčne obremenitve dohodkov iz obeh vrst dela, namreč izenačitev obeh navedenih urnih postavk v neto znesku ni mogoča. Pomenila pa bi tudi različne bruto zneske teh dohodkov.

Naj še izpostavim, da se obe urni postavki določata glede na višino minimalne plače, ki je prav tako določena v bruto znesku. Omenjeni obliki dela sta tudi različno obdavčeni, kar še dodatno otežuje izenačitev na neto ravni. Vlada je izpostavila, da bi bilo izenačitev višine obeh minimalnih urnih postavk bolj smiselno določiti v bruto znesku. Minimalna urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov, nazadnje usklajena z višino minimalne plače, je bila z odredbo ministra, pristojnega za delo, določena v bruto višini 6,17 evrov. Minimalna urna postavka za opravljeno uro začasnega in občasnega dela upokojencev, pa v bruto višini 5,77 evra. Z izenačitvijo obeh minimalnih urnih postavk na bruto ravni, bi njuna višina ob nadaljnjem usklajevanju z višino minimalne plače ostala enaka tudi v prihodnih letih. Ob tem bi se za enak delež zvišal tudi najvišji bruto dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo za koledarsko leto 2022, in sicer iz trenutno veljavnih 8 tisoč 639,07 evra bruto na 9 tisoč 237,96 evrov bruto.

Tudi Zakonodajno-pravna služba je na 75. nujni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z dne 9. 3. 2022 opozorila, da bi bila s pravnosistemskega vidika ustreznejša izenačitev bruto urnih postavk pri obeh vrstah dela, saj je plačilo obveznih dajatev in prispevkov odraz različne oblike dela in različnega urejanja položaja dijakov: in študentov ter upokojencev. Na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide so bili sprejeti tudi amandmaji k 1. in 2. členu predloga zakona s katerimi se je sledilo tako mnenju Vlade kot tudi mnenju Zakonodajno-pravne službe. Sprejetim amandmajem k 1. členu se sedaj na bruto ravni izenačuje višina urne postavke upravičencev za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev z urno postavko za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov. Prav tako se zvišuje meja bruto dohodka za opravljeno začasno in občasno delo. Nadalje s sprejetjem amandmajev k 2. členu zagotavlja določitev nove višine bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev v 15. dneh po uveljavitvi zakona, hkrati pa se za prehodno obdobje do uveljavitve nove odredbe o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno in občasno delo upokojencev ohranja veljavnost dosedanje višine bruto urne postavke. Sprejetima amandmajema je bila sistemska in pravna nepravilnost prvotnega predloga spremembe zakona odpravljena, zaradi česar Vlada predlog v amandmirani obliki podpira.

Hvala.