Govor

Hvala lepa.

O tej zahtevi ni razprave in obrazložitve glasu.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Zboru predlagam, da odločajo o naslednjem sklepu: »Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah se obravnava po nujnem postopku.«. Če sklep ne bo sprejet bo Državni zbor predlog zakona obravnavan po rednem postopku. Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, za je glasovalo 42, proti 31.

(Za je glasovalo 42.) (Proti 31.)

Predlog zakona oziroma predlog je sprejet. Sklep je sprejet in v skladu z časovnim potekom seje zbora bo navedeni predlog zakona obravnavan po nujnem postopku, in sicer v sredo, 6. aprila 2022.

Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Zboru predlagam, da Državni zbor določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem seje.

Glasujemo. Navzočih je 71 poslank in poslancev, za je glasovalo 51, proti 3.

(Za je glasovalo 51.)(Proti 3.)

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.

Prehajamo na 14. TOČKO DNEVNEGA REDA – MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Pod točko a prehajamo na obravnavo predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev dr. Nataše Valentinčič v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice ne Okrožnem sodišču v Novi Gorici.

Želi za dopolnilno obrazložitev predloga besedo predstavnik Sodnega sveta Vladimir Horvat? Ne želite.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne vidim želje, zato ta del zaključujemo.

Želite besedo poslanke in poslanci? Tudi ne.

Prehajamo na odločanje. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici izvoli dr. Nataša Valentinčič.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, za je glasovalo 68, proti nihče.

(Za je glasovalo 68.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Pod točko b prehajamo na obravnavo predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na okrajnem sodišču v Trebnjem.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Aleksandre Goršin v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem.

Želi besedo za dopolnilno obrazložitev predloga predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat? Ne želite.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Vidim, da ni želje.

Želite besedo poslanke in poslanci? Tudi ni interesa.

Prehajamo na odločanje. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem izvoli mag. Aleksandra Goršin.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 71, proti nihče.

(Za je glasovalo 71.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Pod točko c prehajamo na obravnavo predloga sklepa o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev.

Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija.

Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Vidim, da ne.

Želite besedo poslanke in poslanci? Tudi ni interesa za razpravo.

Prehajamo torej na odločanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev, in sicer za čas do izteka mandata sodnikov porotnikov, izvoljenih s Sklepom o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje o socialnih sporih z dne 21. septembra 2020.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 72, proti nihče.

(Za je glasovalo 72.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 13. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU.

Uradno prečiščeno besedilo je pripravila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora in ga zbor potrdi brez razprave. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: »Potrdi se uradno prečiščeno besedilo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«

Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, za je glasovalo 73, proti nihče.

(Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je zbor uradno prečiščeno besedilo navedenega zakona potrdil.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA V OKVIRU SKRAJŠANEGA POSTOPKA.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina sedmih poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Mihi Kordišu.

Izvolite. …/nemir v dvorani/