Govor

Spoštovane kolegice in kolegi!

Nadaljujemo sejo.

Odločamo torej o predlogu sklepa, ki glasi:

»Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno-varstvenih prejemkih se obravnava po skrajšanem postopku.« Torej, če ta sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev, za je glasovalo 40, proti 33.

(Za je glasovalo 40.) (Proti 33.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo navedeni predlog zakona obravnavan po skrajšanem postopku.

Gremo na naslednji sklep, ki glasi:

»Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela se obravnava po skrajšanem postopku.« Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev, za je glasovalo 40, proti 33.

(Za je glasovalo 40.) (Proti 33.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo zbor navedeni predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku.

Odločamo še o naslednjem sklepu:

»Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se obravnava po skrajšanem postopku.« Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev, za je glasovalo 40, proti 33.

(Za je glasovalo 40.) (Proti 33.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo zbor navedeni predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Preden preidemo na 1. točko dnevnega reda, naj samo za zapisnik opozorim, da je dnevni red sprejet takšen kot je predlagan, torej tudi za 2. točko dnevnega reda, zaradi tega, ker sem predhodno to točko še pred glasovanjem označil kot izključeno, ampak ni. To je bil pač lapsus.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – NA VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejel pisne prijave 28. poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.

Na prva štiri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Poslanec, ki je postavil vprašanje lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora minister v 30. dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V zvezi z zahtevo poslancev za ustni odgovor na naslednji seji zbora oziroma predlogov za razpravo odgovor na poslansko vprašanje na naslednji seji zbora želim opozoriti na dejstvo, da je v skladu z letnim programom dela Državnega zbora ta seja zbora zadnja redna seja v tem mandatu. Državni zbor bo zato morebitno zahtevo po ustnem odgovoru na neodgovorjeno poslansko vprašanje oziroma razpravo o odgovoru na poslansko vprašanje lahko opravil le na izredni seji zbora, ki bo sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena Poslovnika Državnega zbora.

V zvezi s to točko sta se danes opravičila minister za finance, mag. Andrej Šircelj in minister za pravosodje, Marjan Dikaučič. Od 14. ure dalje na e-klopi ne objavljen pregled poslanskih vprašanj na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Naj vas ob tem opozorim na 249.a člen Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude Vladi, ministru ali generalnemu sekretarju Vlade postanejo z nastopom funkcije nove Vlade, ministra ali generalnega sekretarja Vlade brezpredmetna. Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri bo odgovarjal predsednik vlade Janez Ivan Janša. /oglašanje iz klopi/ Postopkovni predlog Jerca Korče.