Govor

Hvala lepa.

Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu, citiram: »Predlog Zakon o preprečevanju pravna denarja in financiranje terorizma se obravnava po nujnem postopku.«. Če sklep ne bo sprejet bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 42, proti 34.

(Za je glasovalo 42.) (Proti 34.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet, zato bo zbor v skladu z časovnim potekom seje navedeni predlog zakona obravnaval po nujnem postopku in sicer v sredo 23. marca 2022.

S tem je 2. točka dnevnega reda 30. seje zbora brezpredmeten in umaknjena s predloga dnevnega reda seje.

Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Odboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Glasujemo o dnevnem redu. Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 48, proti 20.

(Za je glasovalo 48.) (Proti 20.)

Ugotavljam, da je dnevni red zbora določen.

Prehajamo na 43.A TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO ZAHTEVE SKUPINE POSLANK IN POSLANCEV, DA DRŽAVNI ZBOR ODLOČI O ODLOČITVI KOLEGIJA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, DA SE PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJMKIH, PREDLOG ZAKONA O SPRMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH, PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA IN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV OBRAVAVAJO PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Kolegij predsednika Državnega zbora na 132. seji 4. marca 2022 sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obravnavajo po skrajšanem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 40 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedenih odločitvah Kolegija na podlagi tretjega odstavka 142. člena Poslovnika zbora, zato prehajamo na obravnavo te zahteve.

Besedo dajem predstavniku predlagatelja zahteva Mihe Kordišu za predstavitev zahteve za vse predloge zakonov skupaj.