Govor

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci.

Odbor za finance je na 68. nujni seji, 23. decembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine koalicije in poslanske skupine opozicije k številnim členom predloga zakona, kar je razvidno iz pisnega poročila. V uvodu je minister za finance predstavil poglavitne rešitve in cilje predloga zakona ter pri tem izpostavil, da gre za dodatne ukrepe, saj je epidemija vplivala na vse sfere družbenega življenja. S področja varovanja zdravja se določeni ukrepi podaljšujejo. To so ukrepi glede razporejanja kadra v zdravstvenih zavodih, financiranje telemedicine, koriščenja odsotnosti z dela brez potrdila o upravičeni zadržanosti. Predlog zakona predvideva tudi podaljšanje obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta za leti 2020 in 2021. Drugi ukrepi so namenjeni neposredni pomoči podjetjem in posameznikom, to so dodatki za izpostavljenost, nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljne in nepoklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje, kakor tudi za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialnovarstvenih ustanovah. Prav tako je predviden solidarnostni dodatek za ranljive skupine in dodatek za kmete. Zagotavlja se podaljšanje veljavnosti unovčitve turističnih bonov. Določen je tudi ukrep za delno povrnitev izgubljenega dohodka za samozaposlene, kmete in družbenike. Poleg tega se uvaja tudi določene poenostavitve na področju postopkov obdelovanja finančnih spodbud na javnih razpisih in pozivih na način, da bodo postopki čim bolj digitalizirani.

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je služba pripravila pisno mnenje, ter pojasnila, da so v mnenju dane uvodne pripombe ter pripombe k posameznim členom. V sami razpravi je predstavnica službe podala pripombe k posameznim amandmajem.

Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predstavil pisno mnenje komisije in v njem opozoril na mnenje zainteresirane Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predloga zakona ne podpira. Nasprotno pa matična Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predlog zakona podpira.

V razpravi so nekateri poslanci različnih poslanskih skupin opozorili na problematiko glede dopustnosti nekaterih vloženih amandmajev različnih poslanskih skupin. Imeli so postopkovne predloge v zvezi s tem in so zaradi nestrinjanja z nesprejetjem postopkovnih predlogov napovedali obstrukcijo. Sejo so pri tej točki obstruirale poslanske skupine Levica, SAB, SD in LMŠ. Glede samega predloga zakona pa je član odbora povedal, katere ugodne rešitve predlog zakona prinaša, in ob tem omenil posebne dodatke za upokojence, za posebej ranljive skupine in podaljšanje veljavnosti turističnih bonov.

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval in sprejel 59 amandmajev poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Sprejel je tudi amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani k naslovu petega poglavja ter k členom od 63 do vključno 67. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora / znak za konec razprave/ pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona pa je sestavni del tega poročila.

Hvala lepa.