Govor

Ivan Šelih

Hvala za besedo.

Kot rečeno je pred vami deseto poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma. Državni preventivni mehanizem ustvarja oziroma deluje na podlagi opcijskega protokola konvencij proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Ta opcijski protokol izpostavlja sistem rednih preventivnih obiskov neodvisnih mednarodnih in pa nacionalnih organov na vseh krajih kjer je ljudem odvzeta prostost z namenom, da bi preprečili mučenje in druge oblike okrutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Posebnost delovanja v naši državi je ta, da varuh na tem področju sodeluje z izbranimi nevladnimi organizacijami. Tako smo tudi v lanskem letu sodelovali s predstavniki osmih na javnem razpisu izbranih nevladnih organizacij in sicer z novim paradoksom, društvom za razvijanje prostovoljnega dela iz Novega mesta, humanitarnim društvom Pravo za vse, slovensko Karitas, za skupnostjo privatnih zavodov, Skupom, pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij, mirovnim inštitutom in pa zvezo Društvo upokojencev Slovenije. To sodelovanje nam tudi omogoča, da sestavljamo različne ekipe za različne vrste ustanov, seveda upoštevajoč tudi različne ekspertize, ki so potrebne pri teh naših obiskih. Kot vam je verjetno poznano, državni preventivmi mehanizem vsakemu obisku pripravi izčrpno končno poročilo o svojih ugotovitvah iz obiska konkretne ustanove in to poročilo vsebuje tudi predloge in priporočila za izboljšanje oziroma za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ključno z ukrepi za zmanjšanje možnosti nepravilnega ravnanja v prihodnje. Seveda, če ugotovimo, dobra praksa je tudi to priložnost, da se tovrstne prakse potem prinašajo v naših nadaljnjih obiskih. Pri pripravi poročila o opravljanju obiskov sodelujejo tako predstavniki varuha kot tudi predstavniki izbranih nevladnih organizacij. Poročilo se vedno pošlje obiskani ustanovi in tudi nadrejenemu organu, zdaj je na področju delovanja vašega odbora oziroma vaših odborov je to zlasti ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ko gre za obiske vzgojnih zavodov. Krajša poročila iz teh obiskov objavljamo tudi na naših spletnih straneh, tako da so potem dostopna, možno je videti vsa konkretna priporočila in seveda tudi odzive obiskanih institucij in pa nadrejenih organov.

V lanskem letu smo opravili tako kot leto prej, 80 obiskov različnih krajev odvzema prostosti, 27 lokacij policijskih pridržanj oziroma policijskih postaj, 21 lokacij zavoda za prestajanje kazni zapora, nimamo jih toliko v Sloveniji, vendar nekatera smo obiskali večkrat. Eno lokacijo odvzema prostosti tujcev, 2 lokaciji psihiatričnih bolnišnic, 10 lokacij posebno socialno-varstvenih zavodov, 15 lokacij domov za starejše in pa 4 lokacije zavodov s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kar je verjetno še posebna pozornost vas.

Ti obiski so bili v 18. primerih tako imenovani tematski obiski. Za te obiske se odločamo takrat kadar posebno preverjamo določeno temo. Rezultat, recimo enih izmed tovrstnih obiskov je bilo tudi naše posebno poročilo glede nameščanja oziroma problematike nameščanja oseb po zakonu o duševnem zdravju v tako imenovane varovane oddelke. Opravljamo tudi tako imenovane kontrolne obiske, ko se zlasti osredotočimo na uresničitev podanih priporočil ob prejšnjih obiskih. Kar velja poudariti tudi to, da je večina naših obiskov opravljena brez predhodne najave. Vsa, kot rečeno, vsa priporočila in pa tudi odzive pristojnih, na njih objavljamo na naših spletnih straneh v obliki povzetkov priporočil. Poleg najpomembnejšega preventivnega učinka naših obiskov katerih namen je, kot že povedano, preprečiti mučenje in drugo slabo ravnanje še preden se to zgodi. Ugotavljamo, da se v mnogih obiskanih ustanovah prav zaradi danih priporočil izboljšuje bivalne razmere in pa seveda tudi ravnanje oziroma postopanje z osebami, ki jim je vzeta prostost. To kaže tudi število vseh že uresničenih priporočil od skupno v lanskem letu 615, ki je 245, se pravi toliko priporočil je bilo sprejetih in tudi uresničenih. 204 sprejetih priporočil oziroma število nesprejetih, ki je zgolj 55.

Z zadovoljstvom torej lahko ugotavljamo, da ugotovitve in predlogi ter priporočila državnega preventivnega mehanizma za izboljšanje stanja pogosto dobijo odmev izboljšanja pogojev in ravnanje z osebami, ki je odvzeta prostost. Če pogledamo zgolj obiske vzgojnih zavodov, te smo, kot že povedano, obiskali tri, poleg teh treh tudi enega s področja oziroma gre za center za usposabljanje dela in varstvo Črna na Koroškem, ki sodi na področje delovanja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sicer pa obiskani vzgojni zavodi so bili vzgojno-izobraževalni zavod Višnja gora, Vzgojni zavod Kranj in Vzgojni zavod Planina. V vseh primerih je šlo za redne načrtovane obiske, za ponovne obiske, kjer smo preverjali uresničitev danih priporočil iz naših prejšnjih obiskov, preverjali razmere za bivanje in pa seveda postopanje oziroma ravnanje z mladoletniki oziroma tam nastanjenimi osebami. Iz teh štirih obiskov smo pripravili 48 priporočil. Lahko rečem, da 12 je bilo, po naši oceni, glede na prejete odzive na naša priporočila 12 že uresničenih, 26 sprejetih, zgolj dve nesprejeti, za 2 priporočila ni bilo posebnega podatka, za 5 pa še nismo dobili odzivnega sporočila.

Na to problematiko delovanja vzgojnih zavodov pišemo tudi v našem splošnem delu letnega poročila, kjer že nekaj let opozarjamo na potrebo po posodobitvi vzgojnega programa in pa pripravi sistemskih rešitev na področju delovanja vzgojnih zavodov. Opozarjamo tudi na problematiko vračanja mladoletnikov, ki so na begu v vzgojne zavode.

Nekaj časa tudi opozarjamo že resorno ministrstvo na potrebo po pripravi strokovnih podlag za celostno in enotno obravnavo mladostnikov z navodili za primerno vzgojno ukrepanje, zlasti v primeru mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in pridruženim nasilnim ter drugim hetero agresivnim vedenjem. Lahko rečem, da smo zadovoljni, kajti prav v letošnjem letu je tudi na tem področju prišlo do premika naprej. Kajti, pripravlja se zakon, ki naj bi celostno uredil delovanje vzgojnih zavodov. Pri delu te komisije pa tudi sodeluje Varuh človekovih pravic. Hvala.