Govor

Eva Štravs Podlogar

Hvala lepa za besedo, gospod predsednik odbora. Spoštovane poslanke in poslanci, dobro jutro!

Dovolite, da vam na kratko predstavim Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa svetov o podpisu v imenu Evropske unije sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično Republiko Vietnam. Že uvodoma želim poudariti, da Slovenija nima vsebinskih zadržkov glede sporazuma o prosti trgovini z Vietnamom in podpis zadevnega sporazuma ter njegovo sklenitev podpira. Sedaj pa na kratko ozadje poteka pogajanj in postopkov v okviru EU. Pogajanja so potekala med leti 2012 in 2015. Državni zbor je bil o poteku pogajanj večkrat seznanjen in ga je tekoče spremljal. Evropska komisija je 19. oktobra 2018, v obravnavo svetu EU posredovala predlog sklepa o podpisu in predlog sklepa o sklenitvi. Obravnava oziroma potrditev sklepov s strani sveta EU je zaenkrat predvidena kot možna točka na zasedanju Sveta za splošne zadeve, 25. junija letos. Datum podpisa pa še ni točno določen. Sporazum je sporazum v izključni pristojnosti EU, torej ga podpiše EU in Vietnam. Začetek veljavnosti sporazuma je vezan na zaključek postopkov v okviru EU in v Vietnamu in ne bo predmet nacionalnih ratifikacij v državah članicah.

Še morda nekaj besed na kratko o sami vsebini sporazuma. Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Vietnamom obsega pomembno preambulo, ker sedemnajst poglavij s pripadajočimi prilogami. Zadevni sporazum poleg zniževanja carin za blago zajema tudi storitve, javna naročila, netarifne ovire in zaščito intelektualne lastnine, vključno z geografskimi označbami, varstvo konkurence, trajnostni razvoj in preglednost. Sporazum o prosti trgovini ne vključuje zaščite naložb in reševanja sporov med vlagatelji in državo, poimenovani ICS. V zvezi z naložbami obravnava samo dostop do trga. Zaščite naložb in ICS so urejeni v ločenem sporazumu o zaščiti naložb, ki pa bo predmet ločenega vladnega gradiva.

Kakšne pa so predvidene ekonomske posledice oziroma učinkovitost tega sporazuma? Vietnam je drugi najpomembnejši trgovinski partner EU v združenju ASEAN in operativni center Mekonga iz sosednjih regij za tuja vlaganja Evropske unije. Ob zaključku pogajanj z Vietnamom, je Evropska komisija pripravila študijo gospodarskih koristi sporazuma. Študija napoveduje, da bo odprava dvostranskih tarif in izvoznih dajatev skupaj z znižanjem netarifnih ovir znatno spodbudila dvostransko trgovino. Izvoz v EU, EU v Vietnam, naj bi se po ocenah študije do leta 2035 povečal za skoraj 29 %, izvoz Vietnama v EU pa za skoraj 18 %. Za potrebe ocene gospodarskih učinkov na Slovenijo, je bila februarja letos s strani centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete pripravljena analiza za države ASEAN, ki zajemajo tudi Vietnam. Analiza je že objavljena tudi na spletni strani našega ministrstva. Obseg slovenske trgovine z državami ASEAN je trenutno majhen, saj znaša le približno 0,5 % zunanje trgovine Slovenije, pri čemer je obseg blagovne menjave z Vietnamom v letu 2017 znašal 51,5 milijonov evrov. Po vseh scenarijih analize, naj bi se BDP Slovenije zaradi posledic sporov z državami ASEAN v desetih letih modelske napovedi dvignil za približno tretjino odstotka, nekoliko manj naj bi se povišal agregatni izvoz. Ocene obeh študij lahko sicer štejemo kot zadržanje, saj na primer ne upoštevata predvidenih koristi povezanih z okrepitvijo varstva, izvrševanja pravic intelektualne lastnine ali z liberalizacijo neposrednih tujih naložb v proizvodnih sektorjih in v javnih naročilih. Slovenska podjetja v večini pričakujejo pozitivne učinke liberalizacije na podlagi sporazuma, pričakujejo pa tudi večjo zavedanje države o pomeni bolj oddaljenih trgov ter povezano dolgoročno strategijo in podporo. Sporazum o prosti trgovini z Vietnamom bo izboljšal pogoje dostopa evropskih in s tem tudi slovenskih podjetij na vietnamski trg, s tem pa ustvaril nove priložnosti za povečanje relativno skromne trgovinske menjave in investicij med državama. Glede na navedeno predlagamo, da odbor podpre predlagani sklep.

Hvala lepa.