Govor

Valentina Marolt

Hvala za besedo. Zakonodajno-pravna služba je v okviru svojih pristojnosti dala pripombe nomotehnične narave k 3. členu predloga zakona, in sicer glede določitve upravičencev do nove socialno-varstvene storitve. In z vloženim amandmajem so bili naši pomisleki s pisnega mnenja odpravljeni. Hvala.