Govor

Breda Božnik

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predstavnik Socialne zbornice Slovenije in vsi ostali! Pred vami je novela zakona o socialnem varstvu, s katero prenašamo v slovenski pravni red del direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in pa zaščite žrtev kaznivih dejanj, ki je bila sprejeta v letu 2012.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pa Ministrstvo za pravosodje sta se dogovorila in uskladila, da Ministrstvo za delo prevzame določbe iz 8. in 9. člena direktive 2012/29 EU Evropskega parlamenta in pa sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in pa zaščite žrtev kaznivih dejanj.

Predlagana zakonska rešitev zasleduje namen direktive, saj daje ustrezen okvir za zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj preko novo oblikovane socialno-varstvene storitve, ki se bo izvajala s strani strokovnih delavcev na Centrih za socialno delo.

Obstoječe socialno-varstvene storitve so namreč preozke in ne pokrijejo popolnoma vseh situacij, ki so predvidene z direktivo.

Predvsem nova socialno-varstvena storitev presega ozek vidik socialnega dela in pomoči osebam, katere potreba izhaja zgolj iz socialne problematike. Tako se bo nova socialno-varstvena storitev v obliki svetovanja in podpore zagotavljala vsem žrtvam kaznivih dejanj, ki jo bodo potrebovale in hkrati tudi njihovim svojcem, torej družinskim članom.

V ta namen bo zagotovljenih 16 novih delovnih mest, ki so iz finančnega vidika že zagotovljena z zadnjim rebalansom.

V predlogu zakona urejamo zgolj ključne vidike nove socialno-varstvene storitve, medtem ko bo sama socialno-varstvena storitev natančneje razdelana v noveli pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev in s tem sledimo načinu oblikovanja socialno-varstvenih storitev, ki jih vsebuje Zakon o socialnem varstvu.

Direktiva izpostavlja široko dostopnost in pa razvitost tako imenovanih specialističnih storitev, ki so vsebinsko bolj poglobljene in dalj časa trajajoče storitve podpore, kot obvezno tovrstno zagotavljanje storitev, predvsem žrtvam nasilja v družini, otroke in pa druge ranljive skupine. S prenosom navedenih členov bo zagotovljeno izvajanje navedene direktive z oblikovanjem ustrezne in dostopne mreže podpornih storitev za žrtve kaznivih dejanj. Hvala.