Govor

Vinko Logaj

Hvala lepa.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Morda uvodoma, da se je zavod ves čas odzival in sodeloval tako s predstavniki ravnateljev, akademske javnosti in ministrstvom in pripravljal gradivo glede na sistemsko ureditev slovenskega šolskega sistema, ki temelji na avtonomiji šol, torej učiteljev in ravnateljev, seveda tudi na z njo povezani odgovornosti, ki se je v izredno veliki meri izkazala že takoj na začetku ukrepov. Zavod je pripravil nekaj navodil in v kontekstu ureditve šolskega sistema v večjem delu usmeritve in priporočila, ob sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, in takoj po 13. 3. vzpostavil tudi podporo šolam in učiteljem, kar je tudi naša temeljna dejavnost.

Torej, zadnji dan pouka v učilnicah, 13. 3. 2020, smo skupaj z ministrstvom posredovali usmeritve za delo osnovnih in srednjih šol v času izobraževanja na daljavo, kjer smo posebej vzpostavili komunikacijske poti za izobraževanje na daljavo, kar se je pokazalo, da je bilo potrebno zlasti v prvem tednu izobraževanja na daljavo dopolniti in dograditi. Izpostavili smo podporo učiteljem in nakazali podporo učiteljem učencem. Zlasti za razredno stopnjo je bila takoj vzpostavljena tako imenovana sodelovalnica za razredni pouk, v katero so se vključevali tudi učitelji razrednega pouka, in objavili oziroma sporočili smo šolam centralno točko za informacije, torej sio.portal, kamor so se potem odlagale informacije, pa tudi na spletne strani. 25. 3. 2020 je skupina kolegov na Zavodu za šolstvo skupaj z ravnatelji osnovnih šol, posebej za pa srednje šole v sodelovanju z ravnatelji srednjih šol in predstavniki zveze, pri oblikovanju gradiva pa so sodelovali še predstavniki Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete. S temi navodili smo želeli vzpostaviti tiste najbolj pomembne aktivnosti, ki so potrebne za izobraževanje na daljavo. Torej, kar zadeva skupno dogovarjanje, načrtovanje, usklajevanje aktivnosti na šoli, neposredno komunikacijo med ravnatelji in učitelji, ker so tudi učitelji delali od doma in je bila ta tudi na nek način specifična med učitelji in učenci, ter aktivnosti za doseganje oziroma za podporo učencem glede na njihove zmožnosti, da lahko napredujejo ob skrbnem učiteljevem vodenju in kakovostni povratni informaciji. In tu se je po evalvaciji že po prvem tednu izkazala izredno velika angažiranost vseh učiteljev ali večine učiteljev v slovenskem šolskem sistemu. Posredovali smo tudi ključna opozorila strokovnjakov za pedagoško psihologijo, možne aktivnosti in primere iz prakse za pedagoško vodenje, komunikacijo s starši in učenci, organizacijo dela. In tisto, kar se nam je zdelo ključno, tudi kako ravnati ob določenih izzivih, ki so se pojavljali v šoli, bodisi da učenec nima internetnega dostopa oziroma da v družini ni računalnika, da imajo občasen dostop zaradi večjega števila članov družine in manjšega števila računalnikov, če učenci oziroma starši niso vešči uporabe. Skratka, poleg tega potem didaktična priporočila, ravnanje v primeru različnih organizacijskih in tudi psiholoških izzivov. V nadaljevanju smo pripravili usmeritve za preverjanje znanja in informacije o ocenjevanju znanja v osnovni šoli, ker smo želeli, da v mesecu aprilu še ne poteka na daljavo v osnovni šoli ocenjevanje, pač pa le preverjanje znanja. Pri tem smo sodelovali s številnimi ravnatelji, predstavniki fakultet in svetovalci Zavoda za šolstvo. Za srednje šole so bila pripravljena navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja, tako za program gimnazije, programe srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. Glede na to, da imamo v programih različne programe na osnovnošolskem delu, so bile pripravljene usmeritve za preverjanje znanja ob prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjimi izobrazbenim standardom, v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Razpisali smo usposabljanje za vzgojiteljice, ki se ga je v zadnjih dveh tednih udeležilo na daljavo osemurnega usposabljanja 2 tisoč 200 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Potem je bila opravljena posebna analiza in tudi podpora ter priporočila v zvezi z zagotavljanjem pomoči učencem Romov, priporočila za ocenjevanje znanja v osnovnih šolah v mesecu aprilu in priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v programih glasbene šole. Vsi svetovalci Zavoda za šolstvo so nudili podporo šolam preko spletnih strani in spletnih učilnic za vsa predmetna področja. Izvajane so bile videokonference, pripravljena video gradiva za izobraževanje na daljavo in vsakodnevna neposredna podpora učiteljem na daljavo v obliki videokonferenc, telefona, elektronske pošte, spletnih učilnic. Naj povem, da se je v povprečju na dan v spletnih učilnicah udeležilo 3 tisoč 830 učiteljev, na videokonferencah pa v povprečju na dan tisoč 500 udeležencev, tu so bili tudi svetovalni delavci in drugi strokovni delavci. Poleg tega je tekla podpora v izmenjavi praks, delo z učitelji v 70 spletnih učilnicah in drugih okoljih, po posameznih predmetih in področjih. Sodelovali smo tudi pri zagotavljanju donatorske opreme neposredno na dom učencem, kjer smo imeli preko območnih enot vzpostavljen stik praktično z vsemi šolami. Treba je povedati, da te opreme še vedno primanjkuje, vsaj v tistih primerih, kjer gre za več otrok v družini in bi hkrati potrebovali računalnike; tu je šlo za donacijo preko Zavoda za šolstvo več kot tisoč računalnikov in modemov za dostop in, kot sem prej že omenil, več kot 2 tisoč vzgojiteljev skozi osemurna usposabljanja.

Toliko zaenkrat. Hvala lepa.