Govor

Ignacija Fridl Jarc

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani državni sekretar, lepo pozdravljeni in lepo pozdravljeni tudi vsi ostali, ki se udeležujete današnje seje.

Želeli bi poudariti v imenu Ministrstva za kulturo, da vsekakor Ministrstvo za kulturo je zato, da za kulturo skrbi in zato skrbno spremlja tako vse ukrepe kot tudi vse posledice, ki jih bo pandemija imela in jih je že imela za kulturni sektor. Zato je Ministrstvo za kulturo od samega začetka intenzivno delovalo pri pripravi vseh treh interventnih zakonov in zato bi prosila, da izhajamo iz pravih izhodišč in iz resničnih izhodišč pri tej debati in ne iz trditve, ki je bila povedna na začetku, da za določene subjekte s področja kulture ni bilo v treh interventnih zakonih storjenega nič. Že pri pripravi prvega interventnega zakona smo upoštevali vse subjekte, ki delujejo na področju kulture tako samozaposlene kot tiste, ki so zaposleni v privatnem sektorju, torej pri delodajalcih kot tudi naše javne zavode. In zato je bila v prvem interventnem zakonu predlagana in tudi upoštevana izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za vse samozaposlene, ki delujejo v kulturi, in sicer 350 evrov za mesec marec in po 700 evrov za meseca april in maj 2020. Prav tako je bila sprejeta oprostitev plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene. Oprostitev plačila obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka doseženega z upravljanjem dejavnosti in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020. Prav tako je za vse delodajalce, ki delujejo na področju kulture veljajo povračilo nadomestila plač so lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu in oprostitev plačila prispevkov. Prav tako je veljalo za samozaposlene v kulturi, da se jim je upoštevala ohranitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje. Bili so na področju resorja, ki spada v pristojnost ministrstva za kulturo sprejeti tudi nekateri drugi ukrepi, ki so lajšali posledice te pandemične situacije kot recimo oprostitev plačila storitev RTV signala za izdajatelje regionalnih in drugih televizij. V drugem interventnem zakonu so pav tako veljali vsi ukrepi prvega interventnega zakona in dodatno so bili na osnovi posebnega statusa pri prejemanju dohodkov, ki jih imajo samozaposleni v kulturi, upoštevani tudi drugačni kriteriji za upoštevanje pravice do uveljavitve temeljnega mesečnega dohodka in sicer, da je bil upoštevan kriterij njihovih dohodkov za celotno leto 219 kot tisti primerjalni vidik po katerem se lahko temeljni mesečni dohodek zahteva. Ob enem so bili vključeni v drugem interventnem zakonu tudi vsi tisti samozaposleni, ki imajo krajši delovni čas od polnega ali so hkrati delno zaposleni. S 1. 6. 2020 vemo, da so se začele že predhodno sicer določene kulturne dejavnosti sproščati, v začetku maja so se začele sproščati muzejske, galerijske, knjižnične dejavnosti. S 1. 6. 2020 so se začele sproščati tudi prireditve na področju kulture in sicer do 200 udeležencev. Ob enem bi radi v imenu Ministrstva za kulturo poudarili, da se je v tem obdobju javnim zavodom, ki delujejo na področju kulture, normalno plačevalo vse prispevke, ki tako za materialne stroške, plače kot tudi programska sredstva, in sicer tako imenovane dvanajstine, tudi za mesec april, maj in delno marec. To financiranje se nadaljuje tudi v mesecu juniju, do nadaljnjega se nemoteno izplačujejo vsa programska sredstva in tudi druge obveznosti, ki so veljale na področju financiranja kulturne dejavnosti pred pandemijo. Glede na ta specifičen položaj slovenske kulture, kjer je večina tistih, ki na področju kulture delujejo, samozaposlenih ali zaposlenih v javnih zavodih, lahko rečemo, da se to področje nemoteno financira oziroma tisti del kulturnih ustvarjalcev, ki delujejo pri raznih zasebnih subjektih zasebnega prava in pri zasebnih delodajalcih pa imajo vendarle še po tretjem interventnem zakonu možnost uveljavljati začasen ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa ali ukrep čakanja na delo. Na tej osnovi lahko v imenu Ministrstva za kulturo trdimo, da lahko kulturne dejavnosti, bodisi nemoteno potekajo ali pa do konca junija dejavnosti, ki spadajo na področje kulture, uveljavljajo še nekatera druga nadomestila, ki jih tretji interventni zakon predvideva. Zato bi želeli, da se vendarle poudari, da je Ministrstvo za kulturo intenzivno sodelovalo pri pripravi in zaščiti vseh subjektov, ki delujejo na področju kulture v času trajanja panedemije, prav tako pa se kulturne dejavnosti njihovo financiranje nemoteno nadaljuje. S tega vidika pa bomo seveda spremljali vso možno škodo oziroma posledice, ki jih bo epidemija imela tudi v prihodnosti in temu ustrezno predlagali tudi še nekatere druge ukrepe, seveda v soglasju z ostalimi ministrstvi. Hvala lepa.