Govor

Jana Žakelj

Dober dan in hvala za besedo.

Sem Jana Žakelj in vam bom s strani Ministrstva za finance na kratko predstavila nekaj osnovnih podatkov iz splošnega dela predlogov proračunov države za leti 2021 in 2022. Proračuna sta pripravljena na podlagi zaostrenih razmer in ukrepov za omejitev negativnih posledic epidemije za gospodarstvo in prebivalstvo v letu 2020 ter načrtov za okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva in skrbi za državljane v letih 2021 in 2022. Negotove razmere glede razvoja epidemije in posledica gospodarstvo ter javne finance so in bodo še vplivale tako na pripravo kot tudi na izvajanje proračuna. Makroekonomske napovedi, ki jih je pripravil Umar, kažejo, da bi po 6,7 % padcu gospodarske aktivnosti v letu 2020 lahko dosegli 5,1 % rast BDP-ja v letu 2021 in 3,7 odstotno rast BDP-ja v letu 2022. Na teh podlagi se ocenjuje postopno naraščanje prihodkov proračuna tako, da se bo proračunski primanjkljaj v prihodnjih letih zmanjševal, in sicer v letu 2021 je predviden v obsegu 2,7 milijarde evrov ali 5,6 % BDP in v letu 2022 v višini 1,6 milijarde evrov oziroma 3,1 % BDP. Spremembe proračuna 2021 predvidevajo prihodke v višini 10,7 milijarde evrov in so v primerjavi z rebalansom 2020 višji za slabih 17 % in za 3,5 % nižji od sprejetega proračuna 2021. V proračuni 2022 bodo prihodki glede na spremembe proračuna 2021 še nekoliko višji, in sicer 11 milijard evrov ali dobrih 280 milijonov evrov več. Odhodki so načrtovani na ravni, ki omogoča izvajanje domačih razvojnih programov in ukrepov ter instrumentov Evropske unije za okrevanje in odpornost, pospešitev črpanja finančne perspektive 2014-2020, izvajanje zakonskih obveznosti ter predsedovanju Svetu Evropske unije. Odhodki o spremenjenem proračunu 2021 so tako načrtovani v obsegu 13,5 milijarde evrov, kar je primerljivo z obsegom odhodkov v rebalansu 2020 in dobre 3 milijarde evrov več kot v prvotnem proračunu za leto 2021. V letu 2022 pa so odhodki predlagani v višini 12,6 milijarde evrov, kar je 870 milijonov evrov manj kot v letu 2021. V navedeni proračunski okvir so umeščene programske vsebine in posebnosti posameznih proračunskih uporabnikov, kar tudi prikazujejo njihovi finančni načrti. Na seji matičnega odbora za finance bodo posebej predstavljene okoliščine in izhodišča načrtovanja proračunov za leti 2021 in 2022 ter pristop upravljanja javnih financ. To bi bilo na kratko z moje strani vse. Hvala.